वीडियो

चैक दिया
राजकीय निवास
सितम्बर 20, 2014

बैठक
मुख्यमंत्री कार्यालय
सितम्बर 16, 2014

बैठक
मुख्यमंत्री कार्यालय
सितम्बर 15, 2014

फोटो दीर्घा

चैक दिया
राजकीय निवास
सितम्बर 20, 2014

बैठक
राजकीय निवास
सितम्बर 19, 2014

बैठक
मुख्यमंत्री कार्यालय
सितम्बर 16, 2014

facebook   twitter